Tepová frekvence

8. 2. 2018 | cvičení

Pojďme si vysvětlit důležité pojmy z oblasti sportu a tréninku. V dnešní době jsou velmi populární a téměř pro všechny dostupné multifunkční hodinky či fitness náramky. Všechny již zahrnují měření tepové frekvence (TF), která je pro sport velice významným fyziologickým ukazatelem. V článku se dozvíte, jak s tepovou frekvencí pracovat, jak si jí vypočítat dle základního vzorce a jaká pásma jsou vhodná či typická pro dané zatížení.

Tepová frekvence nás informuje o průchodnosti tepen, tedy stavu kardiovaskulárního systému. Je vázaná na respirační systém, kde se při nádechu zrychluje a při výdechu zpomaluje. Tepová frekvence je fyziologickým ukazatelem, který při zátěži stoupá. U zdravých osob roste lineárně, tedy plynule do submaximálních až maximálních hodnot. Hodnoty maximální TF jsou podmíněny věkem, trénovaností, polohou těla při cvičení, typem cvičení, únavou, psychickým zatížením a především zdravotním stavem. Srdeční tepová frekvence může být ovlivněna změnou tlaku krve, který je zprostředkován baroreceptorovými reflexy.

Významné pojmy související s TF jsou: maximální tepová frekvence, submaximální (tréninková) tepová frekvence, klidová tepová frekvence a maximální tepová rezerva.

Základem je klidová TF, kterou si lze změřit hned po probuzení hodinkami nebo nejlépe minimálně třemi prsty na radiálních arteriích ruky (na palcové straně zápěstí). Průměrné hodnoty u zdravých osob se pohybují od 50-70 tepů/min. Jeli TF nad hodnotou 100 tepů/min, pak hovoříme o tachykardii, pokud jsou hodnoty pod 50 tepů/min pak se jedná o tzv. bradykardii. Při hodnotách nad 70 tepů/min roste úměrně riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Maximální tepová frekvence (TFmax) je nejvyšším počtem úderů za minutu, které jedinec dosahuje při maximálním úsilí. Jednoduše se dá vypočítat podle stanoveného vzorce: 220 – věk (muži), 230 – věk (ženy). V některých publikacích se však zpochybňuje přesnost, ano je to jen hrubý odhad. Vzorec se vztahuje pouze pro zdravou dospělou populaci. U lidí nemocných (kardio, spiro a jiné onemocnění) mají svůj speciálně upravený koeficient navíc, stejně to platí i pro děti.

Maximální tepová rezerva (MTR) se vypočítá dle maximální TF – klidová TF. Používáme ji pro výpočet doporučené tepové frekvence při zátěži.

Chcete-li se sportem začít, nikdy jste nesportovali a chcete zvýšit svou zdatnost, měli byste začínat v rozmezí 60-75 % maximální TF. Pokud již trénujete, vaše pásmo by mělo pro posun zdatnosti být v rozmezí od 75-95 % maximální TF. Pro redukci hmotnosti a spalování tuků je vhodná hodnota 65-75 % TFmax, tedy v aerobním pásmu delšího trvání.

Výpočet srdeční frekvence, především pokud jste začátečník, doporučuji doplnit o tzv. Borgovu škálu. Je to stupnice vyjadřující subjektivní vnímání intenzity zatížení.

Pracujte se svou tepovou frekvencí nebo si nechte poradit od zkušených trenérů. Přece jen jsme každý jiný a zničit se hned při první sportovní aktivitě nestojí za to, nebo ne?

Marie Kršáková

 

 

Literární zdroje:

KITTNAR, Otomar, 2011. Lékařská fyziologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3068-4.

PASTUCHA, Dalibor, 2014. Tělovýchovné lékařství: vybrané kapitoly. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4837-5.

ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA, 2013. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4356-1.

ŠTEJFA, Miloš, 2007. Kardiologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1385-4.